geldersemunt O-06866 vzOp 15 april 2013 tussen 20.30 en 22.00 uur verzorgt het museum een presentatie over de geschiedenis van de Gelderse Munt in Harderwijk en de muntcollectie die in het museum getoond wordt.
De historische context van het ontstaan, de functie en de positie en de verplaatsing van de Gelderse Munt van Nijmegen naar Harderwijk wordt toegelicht door drs. Marcel van de Beek, voormalig wetenschappelijk medewerker van het Geldmuseum Utrecht, het vroegere museum ’s Rijks Munt.
.

 

De eerste munten zijn in Harderwijk geslagen tussen 1339 en 1361. In de rand van die munten staat duidelijk vermeld: MONETA HERDERWICH. ijdens de 80-jarige oorlog (1568-1648) verplaatst Graaf Willem IV van den Bergh zijn muntbedrijf van ’s-Heerenberg naar Harderwijk (1582-1583). Harderwijk ligt noordelijker en is beter te verdedigen tegen de Spanjaarden. De munten zijn hier dus veiliger. In 1584 verplaatsen de Staten van Gelderland, om dezelfde reden, de provinciale Munt uit Nijmegen naar Harderwijk. Elke provincie heeft in die tijd zijn eigen muntsoort. Van eenzelfde munt voor heel Europa is dus absoluut nog geen sprake. Het voormalige Klooster Clarendale van de Grauwe Susteren wordt in gebruik genomen als Muntgebouw. Deze bestemming houdt het gebouw tot in 1806, in welk jaar de provinciale munten, onder invloed van de Franse overheersing, worden opgeheven. Het gebouw staat er nog steeds en heeft, na de huisvesting van achtereenvolgens de soldaten voor de koloniën en militairen, nu een woonbestemming met de toepasselijke naam: de “Geldersche Munt”. In Harderwijk hebben we nog steeds de Muntsteeg. Een naam die herinnert aan de aanwezigheid van de Provinciale Munt in Harderwijk.

programma

Rob Beute, vrijwillig medewerker van het Stadsmuseum, verzorgt daarna een toelichting over de meest bijzondere munten die zich in de museumcollectie bevinden.

Als afsluiting van deze avond toont Ernst Schmidt van Wijd&Zijd Ontwerpers uit Bussum zijn ontwerp voor de nieuwe muntpresentatie die dit najaar in het museum gerealiseerd zal gaan worden.

Belangstellenden zijn hierbij van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. Hieraan zijn géén kosten verbonden.

Aanvullende gegevens