De gemeenteraad heeft in de vergadering van donderdag 18 december de tarieven vastgesteld voor gemeentelijke belastingen en diensten in 2015: de onroerende-zaakbelastingen, reinigingsheffingen, hondenbelasting, rioolheffing, precariobelasting, reclamebelasting, toeristenbelasting, forensenbelasting, de haven- en marktgelden, begraafplaatsrechten, parkeerbelastingen en diverse leges. Ook dit keer is er in het algemeen sprake van een trendmatige verhoging voor de belastingen, namelijk met 1,25% en voor de leges zijn kostendekkende tarieven vastgesteld. De nieuwe tarieven gaan in per 1 januari 2015.

Onroerende-zaakbelastingen
De OZB-tarieven zijn afhankelijk van de waarden van (niet-)woningen. Voor 2015 wordt uitgegaan van de WOZ-waarde naar waardepeildatum 1 januari 2014. Die waarde staat ook op het aanslagbiljet 2015. Ten opzichte van de waarde naar peildatum 1 januari 2013 zijn de gemiddelde waarden van de woningen in Harderwijk gedaald met 3%. Het trendpercentage 2015 is vastgesteld op 1,25%. De raad heeft de verhoging van de tarieven voor de OZB als volgt vastgesteld: het trendpercentage plus het percentage van de waardedaling met een extra verhoging van 4,5%. De OZB-tarieven zijn nu als volgt vastgesteld.
- woningen–eigendom: 0,13194% van de vastgestelde taxatiewaarde
- overige onroerende zaken – eigendom: 0,23829% van de vastgestelde taxatiewaarde
- overige onroerende zaken – gebruik: 0,19129% van de vastgestelde taxatiewaarde

Afvalstoffenheffing
De tarieven voor de afvalstoffenheffing en de reinigingsheffing zijn in principe 100% kostendekkend op begrotingsbasis. De tarieven voor 2015 zijn als volgt:
- éénpersoonshuishoudens € 139,50
- meerpersoonshuishoudens € 187,50
Het wegbrengen van grof huishoudelijk naar het milieupark blijft op het bedrag van € 15,00 per aanbieding.

Leges
De tarieven zijn als gevolg van prijsontwikkelingen aangepast.

Trouwen
In het kader van kostendekkende tarieven is de goedkoopste variant voor een huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie in het stadhuis aan de Havendam het tarief vastgesteld op € 276,-. Voor het oude gemeentehuis aan de Markt is het tarief € 382,-.

Rijbewijs € 37,60

Begraafplaatsrechten
Deze zijn met de trend van 1,25% verhoogd.

Marktgelden
Deze zijn met de trend van 1,25% verhoogd.

Reclamebelasting
Voor de tarieven van deze belasting is in de begroting 2015 uitgegaan van een trendmatige aanpassing van 1,25% terwijl ook de afdracht aan de stichting Centrummanagement Harderwijk in 2015 wordt verhoogd met 1,25%. De overige reclametarieven buiten de binnenstad zijn eveneens met de trend van 1,25% verhoogd.

Rioolheffing
De rioolheffing is op begrotingsbasis 100% kostendekkend. De tarieven worden met de trend van 1,25% verhoogd. De tarieven voor de rioolheffing zijn dan € 120,- (was € 119,-) voor woningen en € 184,- (was € 182,-) niet-woningen.

Toeristen- en forensenbelasting
Deze zijn met de trend van 1,25% verhoogd.

Parkeerbelastingen
Overeenkomstig de informatie uit de ‘Doorkijk parkeerbeleid binnenstad 2013–2017’ worden de tarieven voor het parkeren in de bij de verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 behorende tarieventabel. De tarieven worden vooralsnog gelijk gehouden aan de parkeertarieven voor 2014. Ook zijn de tarieven voor de vergunningen gelijk gehouden aan die van de parkeertarieven voor 2014.

U ontvangt de aanslag eind februari. Een aantal belastingen wordt opgelegd op één gecombineerd aanslagbiljet: de OZB, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, begraafplaatsrechten, reclamebelasting, rioolbelasting en precariobelasting. Aanslagen van meer dan € 135,- maar minder dan € 10.000,- kunt u desgewenst automatisch betalen in tien maandelijkse termijnen. Ook de parkeervergunningen kunnen in 10 termijnbetalingen betaald worden. Dit zal dan worden geïncasseerd via het automatische incasso.

Ter inzage
De verordeningen liggen voorzien van een register ter inzage in de Stadswinkel. Ook zijn alle verordeningen te raadplagen op www.harderwijk.nl. Tegen betaling zijn de verordeningen ook verkrijgbaar. Informatie: Belastingen gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 422.Aanvullende gegevens