Volg het spoor

Bibob beleid gemeente Harderwijk

Burgemeester en wethouders van Harderwijk maken bekend, dat zij op 30 juni 2015 in concept het ‘Bibob beleid gemeente Harderwijk’ hebben vastgesteld.
 
Op 1 juni 2003 is de Wet Bibob in werking getreden. Bibob staat voor Wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. Deze wet biedt het openbaar bestuur de mogelijkheid om zich te beschermen tegen het risico dat criminele activiteiten worden gefaciliteerd en zodoende haar eigen integriteit bewaakt. Door gebruik te maken van de Wet Bibob kan het bestuursorgaan malafide ondernemers buiten de deur houden en zo een bijdrage leveren aan een gezond en integer ondernemersklimaat in Harderwijk. 
In de concept beleidsregel wordt aangegeven op welke wijze de Wet Bibob door burgemeester en wethouders zal worden toegepast. Het concept beleid ligt met ingang van 8 juli 2015 voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel. Met ingang van 8 juli 2015 kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken hun zienswijze kenbaar maken.
 

Het indienen van een zienswijze kan mondeling of schriftelijk. U kunt dit doen door een afspraak te maken voor een mondelinge zienswijze met mevr. J.M.A. van Eys, tel. 411 911 of door een brief te sturen met uw zienswijze aan het college van B&W, postbus 149, 3840 AC Harderwijk.

Aanvullende gegevens