Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de aanleg van de nieuwe fietspad vanaf het Regionaal Bedrijventerrein via Kleine Mheenweg naar de Ooster Mheenweg. Het fietspad wordt daardoor onderdeel van de fietsroute Harderwijk – Elburg (Ooster Mheenweg - Mheenbroekweg - Lageweg - Waterweg).
De aanleg is mogelijk door bijdragen van Provincie Gelderland, de coöperatie Gastvrije Randmeren en de gemeente. Deze zomer wordt de planvorming verder uitgewerkt (tekenwerk, bestek e.d) De verwachting is dat werkzaamheden in september/oktober dit jaar starten.
 
Fietsroute Harderwijk – Elburg via Kleine Mheenweg
In 2001 is convenant Integraal Inrichting Veluwe Randmeren ondertekend. Een van de projecten van het convenant betrof de aanleg van de recreatieve fietsroute Harderwijk – Elburg (Roggebot). Het grootste deel van deze fietsroute is inmiddels gerealiseerd. Er ontbreekt echter nog één schakel in deze fietsroute. Dit betreft het deel tussen de Kleine Mheenweg naar de Ooster Mheenweg.
 
Landschappelijke beleving
Met de aanleg van het fietspad wordt de belevingswaarde van het randmeergebied versterkt. Daarnaast wordt een aantrekkelijke, veilige, en ononderbroken toeristische fietsroute tussen Harderwijk en Elburg gerealiseerd. Deze fietsroute door de Mheenlanden draagt sterk bij aan de landschappelijke beleving en het recreatieve gebruik daarvan.

Het besluit van het college zal de raad nog worden voorgelegd.

Aanvullende gegevens