Volg het spoor

Start voorbereiding aanleg windturbines Lorentz

Op dinsdag 27 juni organiseert de gemeente Harderwijk een informatieavond over de realisatie van de windturbines op het industrieterrein Lorentz in Harderwijk en over de inzageprocedure.


Het college van B&W heeft ingestemd met de Notitie ‘Reikwijdte en detailniveau windenergie Lorentz’ (NRD). De notitie ligt vanaf 22 juni tot en met 2 augustus ter inzage. Gedurende de periode dat de notitie ter inzage ligt kunnen betrokkenen en geïnteresseerden hun zienswijze naar voren brengen en adviseren over het planMER en de m.e.r.-procedure.


U kunt uw zienswijze of advies bij ons indienen tot en met 2 augustus 2017.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met
mevr. A. ter Horst of dhr. R. van Drunen, tel. 0341 411 911.

U bent van harte welkom op informatieavond dinsdag 27 juni!

Toekomst

Voor de realisatie van de windturbines start de gemeente met de voorbereiding van een bestemmingsplan en omgevingsvergunning. De eerste stap in de voorbereiding is de start van een m.e.r.-procedure voor de realisatie van de windturbines. Harderwijk heeft  voor de start van de m.e.r.-procedure de Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld waarin de zoeklocatie op het industrieterrein Lorentz is beschreven. De notitie beschrijft  ook op hoofdlijnen onze ambitie, de achtergrond, de doelstellingen en randvoorwaarden, de voorgenomen activiteit en alternatieven en het beoordelingskader.

De overheidsorganen en adviseurs die de gemeente Harderwijk bij het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning moeten betrekken, zijn gevraagd om advies te geven over de reikwijdte en het detailniveau van het milieueffectrapport. Het milieueffectrapport dat de gemeente nog gaat opstellen publiceren Harderwijk later gelijktijdig met het ontwerp van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Op dat moment vragen wij ook de Commissie m.e.r. om advies over het milieueffectrapport.

De gemeenteraad had al eerder via een globaal locatieonderzoek het gebied Lorentz aangewezen als zoeklocatie voor het opwekken van windenergie. Vervolgens heeft de raad de routekaart vastgesteld, dat inzicht geeft in het traject dat doorlopen moet worden voor realisatie van windenergie.

De notitie kunt u hier ook downloaden:

Gemeente HarderwijkGemeente Harderwijk

Aanvullende gegevens