Burgemeester en wethouders hebben op 8 mei ambtenaren in dienst bij de Sociale recherche Regio Noord-Veluwe, Westeinde 17, 3842 DR Harderwijk, belast met het toezicht op de naleving van artikel 1.5 Wet Studiefinanciering 2000.

Dit besluit ligt met ingang van 31 mei gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Informatie: afd. Dienstverlening, mw. S. Rijnbeek, tel. 411 256.

.
 Aanvragen vergunningen 
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen voor:
- Westeinde 100: aanpassing gevel en doorbraak inpandig ontvangen op 10-5-2012
- Zuiderzeestraatweg 68: slopen en nieuw bouwen woning ontvangen op 8-5-2012
- Donkerstraat 28: verwijderen binnentrap en wanden ontvangen op 9-5-2012


Deze plannen kunt u uitsluitend op afspraak inzien bij de afd. Ruimte, tel. 411 250. Voor plannen die alleen betrekking hebben op de activiteit kappen en/of inrit kunt u voor informatie terecht bij de afd. Beheer openbare ruimte tel. 411 333.
Tegen ingekomen aanvragen kunt u geen bezwaar indienen. Dat is pas mogelijk nadat een besluit op de aanvraag is genomen.


Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
- Marie Curiestraat 71: oprichten clubgebouw (14-5-2012)
- Ceintuurbaan 2-20: realiseren loopbrug over bestaand platte dak gemeentelijk monument (14-5-2012)
- Boslaan 2- 44: kappen 1 boom (15-5-2012)
- Rietgorsmeen 77: plaatsen nieuwe balustrade dakterras (15-5-2012)
- Kieftweg 15: kappen boom (16-5-2012)
- Kerkplein 1: plaatsen GSM antenne op rijksmonument in strijd met regels Ro (14-5-2012)

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u belanghebbende bij een besluit (dat voorbereid is met de reguliere procedure) en kunt u zich niet verenigen met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten (dit is een dag na de datum die tussen haakjes achter de vergunning staat vermeld).


Aanpassing Drank- en horecavergunning Voetbalvereniging Hierden
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om een nieuwe Drank- en horecawet vergunning te verlenen aan Voetbal Vereniging Hierden, Dorpshuisweg 9a te Hierden. De vergunning wordt aangepast omdat er nieuwe leidinggevenden zijn. De overige bepalingen zijn ongewijzigd.

Aan de vergunning worden conform artikel 4 het eerste lid, voorschriften verbonden:
De vergunning geldt niet voor het houden van bijeenkomsten van persoonlijke aard zoals bruiloften en partijen. Het is de vergunninghouder verboden de mogelijkheid van het houden van bijeenkomsten van persoonlijke aard te houden, openlijk aan te prijzen. In de inrichting mag slechts alcoholhoudende drank worden verstrekt gedurende een uur voor, tijdens en een uur na wedstrijden, trainingen, vergaderingen, verenigingsactiviteiten, stichtingsactiviteiten enz., afhankelijk van het soort instelling. Door het opnemen van deze voorschriften wordt oneerlijke concurrentie voorkomen.

Inspraak
Vanaf 23 mei tot en met 25 juni liggen de stukken ter inzage in de Stadswinkel. De Stadswinkel is open op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur en op de donderdagen doorlopend van 09.00 uur tot 20.00 uur. Wilt u de stukken buiten openingsuren van de Stadswinkel inzien dan kunt u hiervoor een afspraak maken met mevr. M. Scullion, tel. 411 446.

Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn een (bij voorkeur schriftelijke) reactie indienen.


Toezicht Wet studiefinanciering 2000
Burgemeester en wethouders hebben op 8 mei ambtenaren in dienst bij de Sociale recherche Regio Noord-Veluwe, Westeinde 17, 3842 DR Harderwijk, belast met het toezicht op de naleving van artikel 1.5 Wet Studiefinanciering 2000.

Dit besluit ligt met ingang van 31 mei gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Informatie: afd. Dienstverlening, mw. S. Rijnbeek, tel. 411 256.


Eindverslag inspraak Detailhandelsvisie Harderwijk 2020
Burgemeester en wethouders hebben op 24 april het eindverslag inspraak Detailhandelsvisie Harderwijk 2020 vastgesteld. Dit eindverslag ligt met ingang van 31 mei 6 weken ter inzage in de Stadswinkel bij de balie Bouwen en Wonen in het Stadhuis. Nadere inlichtingen: afd. Ruimte, mw. H. Annink, tel. 411 351.

Aanvullende gegevens