Onderdeel van de hervorming van de langdurige zorg is de overheveling van de wijkverpleging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (die per 1 januari is opgehouden te bestaan) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). In dat licht heeft de Tweede Kamer de regering verzocht het persoonsgebonden budget (pgb) voor wijkverpleging onder te brengen in de Zvw. In de praktijk is het op dit moment al zo geregeld, alleen de wettelijke verankering ontbreekt nog.
De ministerraad heeft op voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met een nieuw wetsvoorstel waarin het Zvw-pgb wordt geregeld. Het wetsvoorstel bepaalt dat zorgverzekeraars ook na dit jaar de opdracht krijgen om het Zvw-pgb in hun polissen aan te bieden. Ook biedt het wetsvoorstel de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur regels te stellen over de hoogte van de vergoeding van de met een Zvw-pgb vergoede zorg en over de voorwaarden waaronder de verzekerde in aanmerking komt voor een Zvw-pgb.


De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

 

 

 

Aanvullende gegevens