Het hoofddoel van het college in het nieuwe beleidsplan Wonen in Harderwijk 2016 is het scheppen van een buitengewoon aantrekkelijk woonklimaat. Dit doen we door het in stand houden en realiseren van een gevarieerd woningaanbod voor alle doelgroepen. Het college vraagt op 19 april de gemeenteraad in te stemmen met dat beleid. 

.

Daarnaast wil het college extra woonruimte creëren voor mensen uit de midden en hogere inkomensgroepen. Zodat deze doelgroep meer naar Harderwijk trekt. Deze doelstelling moet in de komende zeven jaar gerealiseerd worden in het Waterfront en Drielanden-West. De bouwproductie zal gemiddeld 250 woningen per jaar zijn, waarvan ongeveer 30 procent huurwoningen en 70 procent koopwoningen. 

Starters
De huidige situatie op de woningmarkt, onvoldoende doorstroming, baart het college zorgen. Daarom is een spoedig herstel van die woningmarkt voor het college niet alleen een hoop, maar ook een uitdaging. Het weer vlot trekken van de woningmarkt moet aan de onderkant beginnen, bij de starters. Daarom wil het college middelen vrijmaken voor een tijdelijke stimuleringsregeling voor starters die een bestaande koopwoning willen kopen.

Ouderen
Het college wil niet volgens de traditionele methode op grote schaal seniorwoningen bouwen. Ouderenhuisvesting is maatwerk. Ouderen blijven steeds langer in hun eigen woning wonen. De zorg moet dus naar de ouderen worden gebracht. Het college wil daarom in de komende jaren doorgaan met het gespreid realiseren van voldoende woon- en zorgsteunpunten als middelpunt van woonzorgzones.

Bestaande voorraad
Ook is de aandacht gericht op het verbeteren van woningen in de bestaande voorraad. Via de actie Gewoon Gemak worden woningeigenaren en huurders die ouder zijn dan 55 jaar gestimuleerd om voorzieningen in hun woning aan te brengen die het wooncomfort en de veiligheid in huis verhogen, zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen. Het college wil dit ook extra stimuleren door het beschikbaar stellen van stimuleringsbijdragen.

Tevens wil het college dat het energieverbruik in de bestaande woningvoorraad omlaag gaat. Als het nodig is wil zij ook daarvoor een stimuleringsprogramma opzetten.

In totaal vraagt het college de gemeenteraad € 1,2 miljoen beschikbaar te stellen voor de ondersteuning van starters op de koopmarkt, voor de actie Gewoon Gemak en voor stimulering van energiebesparende maatregelen in bestaande woningen.

Samenwerking
Bij de uitvoering van het woonbeleid wil het college de regionale samenwerking voortzetten, hetzij met de huidige 9 gemeenten, hetzij in wat kleiner verband. In het laatste geval kan ook gedacht worden aan een nauwere samenwerking met buurgemeente Zeewolde. Ook vindt het college voortzetting van de goede samenwerking met de plaatselijke woningcorporaties van wezenlijk belang. Daarom wil het college met hen voor de komende 5 jaar een nieuwe samenwerkingsovereenkomst sluiten.

Aanvullende gegevens