Onzekere tijden

Politiek
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
De gemeente Harderwijk sluit 2011 weliswaar af met een gering nadelig resultaat op de programmarekening, ook wel het jaarverslag van de gemeente genoemd. Toch is het college positief over de behaalde resultaten die enigszins overschaduwd worden door de financiële tegenvallers die opgevangen moesten worden..
Het college heeft zelfs goede hoop dat het financiële perspectief voor de komende jaren voldoende ruimte biedt om de nog openstaande ambities uit het collegeprogramma 'Snoeien. groeien en bloeien' te kunnen realiseren. In de kadernota 2013-2016 die gelijk met de programmarekening aangeboden wordt, doet het college voorstellen.

Financiële verantwoording 2011
In de Programmarekening legt het college verantwoording af over de uitvoering van het vastgestelde beleid en de daarvoor ingezette financiële middelen. Het college houdt al enige jaren rekening met de effecten van de economische crisis en heeft het beleid daar waar mogelijk op aangepast. Hierdoor is het negatieve saldo op de programmarekening met een omzet van afgerond € 139 miljoen (inclusief alle grondexploitaties), beperkt gebleven tot € 147.000,-.
Door de aanhoudende economische recessie is de productie van woningen afgenomen en door de stijgende werkloosheid zijn de sociale zekerheidsuitgaven aanzienlijk toegenomen. Voor een gemeente betekent dit lagere legesopbrengsten en stijgende bijstandsuitkeringen.

Wat hebben we gedaan?
Door de verwachte financiële tegenvallers heeft de gemeente keuzes moeten maken maar daar tegenover staan veel activiteiten die in 2011 zijn afgerond of juist in gang zijn gezet:
- Opstellen van een routekaart naar een duurzame en klimaatneutrale gemeente.
- Herinrichting Hortuspark en de aanleg van een passage naar de Markt.
- Realisatie parkeergarage Houtwal en reconstructie Vitringasingel.
- Aanstellen van combinatiefunctionarissen in de wijken.
- Restauratie van de stadsmuren.
- Start uitbreiding Lorentz-haven in het kader van het Waterfront

Bezuinigingen gaan door
Harderwijk is een financieel gezonde stad en wil dat ook in de komende jaren blijven. Het huidige economische klimaat dwingt het bestuur de inzet van de steeds schaarsere financiële middelen kritisch te wegen door realistisch te begroten. Het Rijk is door de minder gunstige economische ontwikkelingen genoodzaakt voor de komende jaren aanvullende bezuinigingen te treffen die gevolgen hebben voor de financiële huishouding van onze gemeente. Daarnaast is er nog veel onduidelijkheid over de effecten op de gemeentelijke financiële huishouding van de doordecentralisaties jeugdzorg, dagbesteding/begeleiding AWBZ en Wet werken naar vermogen.

De huidige situatie en de verwachte ontwikkelingen maken dat het uitvoeren van de in 2011 voorgestelde bezuinigingsplannen nog steeds noodzakelijk is. Met ingang van 2012 worden deze plannen uitgevoerd zodat het college de teruglopende rijksinkomsten kan opvangen. Tegelijk creëert het college ruimte voor nieuw beleid om de noodzakelijke groei van de stad te realiseren. Het college houdt hierbij de belangen van de financieel zwakkeren scherp in het oog.

Afronden collegeprogramma
Het college wil blijven investeren in de economische en sociale infrastructuur van de stad. Ondanks de aanhoudende economische crisis en de verwachte hogere uitgaven op het gebied van de sociale zekerheid, ziet het college nog steeds ruimte daarvoor. In de kadernota doet het college voorstellen aan de raad. Deze zijn vooral gebaseerd op de nog openstaande ambities uit het collegeprogramma 'Snoeien, bloeien en groeien, de juridische verplichtingen van de gemeente en de afspraken in het Stads- en regiocontract met de Provincie.

De belangrijkste voorstellen liggen op het gebied van investeringen in het basisonderwijs, sport, een duurzame klimaatneutrale samenleving en de herijking van de culturele infrastructuur. Ook wil het college structureel geld vrijmaken voor het jeugdinterventiewerk en extra middelen voor het gezondheidsbeleid.

Daarnaast worden middelen vrijgemaakt voor de cofinanciering van projecten in het kader van het Stads- en regiocontract. De projecten zoals het Waterfront, reconstructie Stationsomgeving en de herinrichting van de Binnenstad worden mede gefinancierd door de Provincie Gelderland. In de programmabegroting 2013-2016 worden voorstellen concreter uitgewerkt. Een mogelijk overschot wil het college reserveren voor het opvangen van mogelijk extra bezuinigingen op rijksniveau. Het college hoopt uiteindelijk zo veel mogelijk voorstellen uit het collegeprogramma te realiseren.

Behandeling in de raad
De programmarekening 2011 en de kadernota 2013-2016 worden door de raad twee keer behandeld. Op donderdag 7 juni worden de stukken besproken in een openbaar debat. Bestuurlijke vaststelling volgt in de raadsvergadering van donderdag 28 juni. Deze vergaderingen zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. De programmarekening en de kadernota liggen vanaf 2 mei ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis
. U vindt de stukken ook op www.harderwijk.nl.