Het wijkgericht werken krijgt in de gemeente Harderwijk steeds meer vorm. Met de benoeming van wijkmanagers krijgt dit een nieuwe impuls. Samen met Marcel van de Ende zetten Bram Oudejans en Maureen Bekke zich in om de leefbaarheid in onze wijken verder te vergroten.

Deze week heeft de Sociale Dienst Veluwerand brieven verstuurd aan bewoners die een uitkering ontvangen. Woont u met meerdere mensen samen in één woning en heeft u een bijstandsuitkering die al voor 2015 is ingegaan dan kan er per 1 juli mogelijk iets veranderen in de hoogte van uw uitkering. Dit komt door een nieuwe regel ‘de kostendelersnorm’. 

Voor gescheiden ouders die alimentatie betalen of ontvangen kan er in 2015 veel veranderen. De grootste verandering is dat de belastingaftrek voor het levensonderhoud voor kinderen (LOK) is afgeschaft. Daarnaast vervalt de alleenstaande ouderkorting, maar wordt het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders juist verhoogd. Deze optelsom kan er toe leiden dat de alimentatiebetaler minder hoeft te betalen en de ontvanger minder zal ontvangen. Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) adviseert gescheiden ouders om samen in overleg te gaan en opnieuw afspraken over de alimentatie te maken en een nieuwe begroting op te stellen. 

De belangrijkste taak van de Regiegroep is het volgen van de Harderwijkaanpak op hoofdlijnen, de consequenties van de uitvoering en het oplossen van knelpunten bij de implementatie. De meerwaarde van een overlegvorm op strategisch niveau is om samen met partners en vertegenwoordigers van bewoners te kijken naar de hoofddoelen en naar de effecten van de wijkaanpak op de vier pijlers (sociaal, fysiek, economisch, veiligheid) en om regie te kunnen voeren op het proces van doorontwikkeling.

Afspraken

.