Het wijkcafé is voor iedereen in Harderwijk, die verder kijkt dan de eigen voordeur. Voor elke inwoner die de eigen buurt of wijk nog mooier, veiliger en gezelliger wil maken. Aankomende woensdag 17 oktober wordt het Beheerplan Openbare Ruimte’ onder de loep genomen. Waarmee het grijs en groen centraal straat: de inrichting van de straat waar u woont. Met de daarbij aanwezige bomen,struiken en onkruid.

Zwart wit mensenrechtenIn 2013 is een traject van organisatieontwikkeling gestart bij de gemeente Harderwijk. Inmiddels wordt uitvoering gegeven aan de verbetervoorstellen om de organisatie aan te passen aan de gewenste situatie. Een organisatie die samenwerkt met de samenleving en toekomstbestendig is. Om in te kunnen spelen op de nieuwe rol van de overheid binnen onze samenleving zet Harderwijk in op een ‘kleinere’, flexibele overheid die de samenleving faciliteert in plaats van reguleert. Deze overheid functioneert in netwerken met inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere overheden. De invulling van de visie op organisatieontwikkeling is uitgewerkt in een strategie, op basis van de vragen: wat willen we bereiken? Wat vraagt dat van de organisatie? en Wat vraagt dat van het bestuur? Vier thema’s staan daarbij centraal, is te lezen in een recente vacature van de gemeente Harderwijk voor een nieuwe TEAMLEIDER DOMEIN RUIMTE. 

samen kleuren we de stadAlle inwoners van Harderwijk en Hierden tot 1 augustus  stemmen op hèt Stadsidee 2016. De gemeenteraad van Harderwijk heeft € 45.000 beschikbaar gesteld voor hét Stadsidee voor de openbare ruimte. Dit voorjaar zijn vele ideeën ingediend, die vervolgens zijn getoetst aan de criteria. Op vijftien inzendingen kan nu gestemd worden. Het bekijken van de inzendingen en stemmen kan op Stadsidee Harderwijk 2016

De basis voor de experimenten is een analyse van 100 wijkteamcasussen van de vijf steden. Daaruit blijkt dat wijkteams meer slagkracht nodig hebben om kwetsbare huishoudens goed en snel te kunnen ondersteunen. In de publicatie ‘Doen wat nodig is’ die deze week is gepresenteerd op een landelijke bijeenkomst van City Deal Inclusieve Stad, Initiate en VNG, het G32-stedennetwerk en Platform31, staat de analyse van de casuïstiek en de contouren van de experimenten beschreven.